Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen


1.1 Identiteit van de onderneming:

MT Fit V.O.F. (www.mtMTFIT)
Milheezestraat 54
5045EA Tilburg
Telefoonnummer: 0640362626
E-mailadres: mt.fit@hotmail.com
KvK-nummer: 80948987
Btw-identificatienummer: NL861863732B01

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van MT Fit V.O.F. (hierna: MTFIT).
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen MTFIT en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van MTFIT.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door MTFIT niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door MTFIT is bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van MTFIT zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. MTFIT behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst tussen MTFIT en de klant komt tot stand nadat de klant:
een bestelling heeft geplaatst op de website van MTFIT, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van MTFIT;
het door de klant vervolgens op ‘Afrekenen’ icoon klikken op de website van MTFIT;
het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van MTFIT op de ‘Verstuur order’ icoon te klikken,
hierop van MTFIT op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat MTFIT de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
2.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en MTFIT gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en MTFIT.
2.4 De administratie van MTFIT geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan MTFIT verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door MTFIT verrichte leveringen. MTFIT erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten;
de prijs van het product;
klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;
het ordernummer van de overeenkomst;
het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van MTFIT, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3. Prijzen

3.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die MTFIT zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
3.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.
3.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is MTFIT gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 4: Betaling

4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalen middels facturen is alleen mogelijk indien nadrukkelijk overeengekomen en geschiedt alsdan binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
4.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is MTFIT alsdan bevoegd de wettelijke (handels)rente te berekenen over het openstaande bedrag, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
4.4. Alle door MTFIT gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
4.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

MTFIT / Algemene voorwaarden

Artikel 5: Levering/leveringstermijn

5.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op de website van MTFIT anders is aangegeven.
5.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen, tenzij op de website van MTFIT anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
5.3 De levertermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en MTFIT.
5.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door MTFIT overschreden wordt, zal MTFIT de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met MTFIT te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MTFIT te melden.
5.5 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat MTFIT het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
5.6 De door MTFIT opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.7 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.
5.8 MTFIT behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.


5.9. Wederpartij dient de bij MTFIT gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren. Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, kunnen de goederen door MTFIT worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. MTFIT zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van MTFIT op schadevergoeding.

Artikel 6: Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van MTFIT, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van MTFIT kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen,fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, hacking, ict-storingen, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door MTFIT ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), beslissingen van toeleverencies om dienstverlening te stoppen, etc.
6.2. Overmacht geeft MTFIT het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Tevens Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 7: Bestellingen/communicatie

7.1 MTFIT is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en MTFIT, dan wel tussen MTFIT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en MTFIT.

Artikel 8: Risico

8.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor MTFIT. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door MTFIT kunnen worden uitgesloten.

Artikel 9: Klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MTFIT.

9.2 De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij MTFIT. De klant kan hiervoor gebruikmaken van de contactgegevens zoals vermeld in artikel 1.

9.3 Bij MTFIT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Artikel 10: Aansprakelijkheid


10.1 De diensten van MTFIT zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

10.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van MTFIT. MTFIT sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door MTFIT verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MTFIT.

10.3 MTFIT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.4 MTFIT is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de trainingstools, coaching via social media kanalen of e-mails.

10.5 De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies.

10.6 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de volgende situaties:

Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
Uitstralende pijn op de borst
Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
Hartkloppingen
Kortademigheid
Diabetes
Psychische- aandoeningen en/of ziekten
Epilepsie
Bloedarmoede
Goed- of kwaadaardige gezwellen

Artikel 11: Gebruik website


11.1 Hoewel MTFIT constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. MTFIT is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

11.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. MTFIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van MTFIT, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan MTFIT zijn voldaan.

Artikel 13: Dispuut


13.1 In het geval van een dispuut over de vordering(en) van MTFIT, zijn de administratieve gegevens van MTFIT bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

Artikel 14: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

14.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door MTFIT geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2 MTFIT garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door MTFIT geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Op overeenkomsten tussen MTFIT en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, en op de website van MTFIT, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Wijzigingen


16.1 MTFIT behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. MTFIT brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. MTFIT doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

Artikel 17: Diversen

17.1 Indien de klant aan MTFIT schriftelijk opgave doet van een adres, is MTFIT gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant MTFIT een nieuw adres heeft doorgegeven.
17.2 Indien door MTFIT gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MTFIT deze Koopvoorwaarden soepel toepast.
17.3 MTFIT is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derde